Condicions de matriculació

L’import íntegre de la matrícula es farà efectiu en el moment de matricular-se i comportarà la reserva de plaça.

 

Si el pagament es fa mitjançant un ingrés bancari o una transferència bancària, la matrícula es considerarà definitiva en el moment en què la galería rebi el comprovant de l’ingrés o transferència.

 

Subex Galeria d’Art es reserva el dret d’anul·lar un curs si no hi ha prou alumnat matriculat. En aquest cas, Subex retornarà l’import íntegre de la matrícula.

 

Si per causa justificada un/a alumne/a no pot iniciar el/s curs/os al/s qual/s s’ha matriculat, Subez li retornarà l’import de la matrícula, si ho comunica amb un mínim d’una setmana d’antelació.

 

Una vegada iniciat el curs no es retornarà l’import de la matrícula en cap cas.

 

Una vegada iniciades les classes no es podran fer canvis de curs ni de grup.

 

Subex Galeria d’Art es reserva el dret de canviar un/a professor/a per causes de força major abans de començar el curs o bé un cop iniciat aquest.

 

Els cursos es programen per setmanes naturals. En el cas que alguna de les sessions coincideixi amb un dia festiu, la classe es recuperarà procurant, sempre que sigui possible, desenvolupar-la el dia de la setmana i en l’horari habituals del curs. Així mateix succeirà per absència o malaltia del professorat.